شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

ساختار سازمانی قالب های پیشرفته ایران خودرو – معرفیه هیئت مدیره

هیئت مدیره

روح اله ابراهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس ترابی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد باقر شعشعانی

رئیس هیئت مدیره