فرم همکاری پیمانکاران

 

بانک اطلاعات قالب های پیشرفته ایرانخودرو

سه گام طلایی تا یک همکاری سودآور

گام اول- تکمیل فرم همکاری پیمانکاران-----> گام دوم- بررسی اطلاعات دریافتی توسط واحد بازرگانی GPI-----> گام سوم - شروع یک همکاری سود آور