شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

مجمع سالیانه شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

تاریخ: سه شنبه 29-03-1403

بسمه تعالی

 

مجمع سالیانه شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI) در روز سه شنبه مورخ 1403.03.29 در این شرکت با حضور مدیریت محترم عامل، اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و ناظران برگزار گردید.در این مجمع عملکرد و نتایج مثبت یکساله شرکت مورد ارزیابی و صحه گذاری قرارگرفت.